Logga in

Prenumerationskonto för Makrosvepet PLUS

Avtal för Makrosvepet PLUS och PLUSnotiser

Beskrivning
Makrosvepet är ett nyhetsbrev, utgivet av Handelsbanken och uppbyggt av moduler som analyserar ekonomiska händelser i världen. Varje måndag summeras veckan som gått och den kommande veckans makrohändelser presenteras. Med Makrosvepet PLUS får läsaren tillgång till en länk i relevanta moduler som leder vidare till en fördjupning av Makrosvepet. I Makrosvepet PLUS får läsaren en konkret, kortfattad överblick av Handelsbankens syn på marknadsutvecklingen. Fördjupningen kan i förekommande fall vara analysprodukter i sin helhet som inte är fritt tillgängliga. För kunder i Makrosvepet PLUS finns även möjlighet att få korta kommentarer via mail, PLUSnotiser, på marknadshändelser för utvalda områden, som t.ex USD, EUR, Vete eller Ränta. En PLUSnotis kan också vara en länk till en analysprodukt. Kunden kan enbart prenumerera på paketet, dvs Makrosvepet PLUS och valfritt antal PLUSnotiser. Makrosvepet och Makrosvepet PLUS ges ut alla helgfria måndagar. Under sommarsäsongen utkommer Makrosvepet och Makrosvepet PLUS varannan måndag. Frekvensen av PLUSnotiser är beroende av marknads- och nyhetsutveckling. För Makrosvepet PLUS och PLUS-notiser gäller nedanstående Allmänna villkor.

Pris
Kunden informeras om gällande pris för tjänsten i samband med att tjänsten tecknas.

Allmänna villkor för Makrosvepet PLUS och PLUS-notiser

Allmänt
För Makrosvepet PLUS och PLUSnotiser gäller dessa allmänna villkor. Anslutning till tjänst sker genom ifyllande av elektroniskt formulär. Genom anslutning bekräftar kunden att denne tagit del av dessa villkor. Handelsbanken äger vid varje tid rätt att avgöra med vilken periodicitet Makrosvepet PLUS och PLUSnotiser ska tillhandahållas.

Villkor för användning av Makrosvepet PLUS och PLUSnotiser
Genom anslutning till tjänsten bekräftar kunden att denne kommer erlägga den avgift Handelsbanken debiterar för tjänsten. Kunden bekräftar vidare att informationen i Makrosvepet PLUS och PLUSnotiser endast kommer att användas för kundens eget bruk.

Avgift
Avgift utgår från datum för tecknande av avtal enligt gällande prislista. Avgiften faktureras kvartalsvis i efterskott. Mervärdeskatt tillkommer.

Avtalstid
Avtalet gäller tills vidare. Kunden äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom att klicka på länken för avregistrering i utskicket. Uppsägning kan även ske via Handelsbanks kontor. Banken äger säga upp detta avtal till upphörande med en månads uppsägningstid.

Begränsning av bankens ansvar
Handelsbanken ansvarar inte för störningar vid leverans av tjänsten på grund av elavbrott, avbrott i telekommunikationer eller andra störningar som gör att nyhetsbrevet inte kan nås av kund. Härutöver gäller de begränsningar av bankens ansvar som framgår av Makrosvepet och PLUSnotiser.

Ändring av dessa allmänna villkor eller pris
Banken har rätt att ändra priset eller dessa allmänna villkor utan uppsägning av avtalet. De nya villkoren eller höjning av pris för tjänsten träder i kraft två månader efter det att banken underrättat kunden via e-post.

Tillämplig lag
Avtalet om dessa tjänster inklusive dessa allmänna villkor skall bedömas enligt svensk rätt.

Demokonto för Makrosvepet Plus